Tinkerfokkerij Van de Mol -  élevage d'Irish Cob de la Taupe

Nous élevons de manière à ce que l'Irish Cob conserve son type et son caractère doux, mais avec une belle couleur. 

Dekvoorwaarden : 

2019: Spartacus III  van de Mol -> Cremello bont Bucc van de Mol -> vosbont met pearl-gen
( nog niet in dekdienst )

 

 

Onze HENGSTEN dekken alleen PSSM1 n/n geteste Tinkermerries 

Tevens worden merries met zomereczeem en CPL ( zichtbaar) geweigerd 


01 mei  - 31 augustus 2019


Voor een reservering,  om Uw merrie te laten dekken door Spartacus , werken wij met een lijst. Er kunnen maar een beperkt aantal merries tegelijk hier verblijven . Wanneer U Uw merrie op de lijst wilt hebben , neem dan spoedig contact met ons op , om te vernemen welke voorwaarden wij hanteren 


  


Onze HENGSTEN zijn dagelijks te bezichtigen, vooraf afspraak maken is gewenst.

Alle paarden die bij ons op stal verblijven, dienen geënt te zijn tegen Influenza en tetanus. Het paspoort dient te worden overhandigd aan de hengstenhouder .

Alle paarden dienen over een goede gezondheid te beschikken. En mogen geen ijzers hebben.

De algemene dekvoorwaarden van “Het Nederlands Stamboek voor Tinkers” zijn van kracht.

Tijdens het verblijf van merries met eventueel veulens bij ons, is het volledige risico voor de merriehouder.

Wij doen ons best om zo goed mogelijk voor uw merrie te zorgen, maar mocht er om welke reden dan ook dringend veterinaire hulp nodig zijn, dan komen de kosten ten laste van de merriehouder.

Gedurende het dekseizoen dient bij terugkomers vanaf de derde keer altijd door de dierenarts follikel controle en/of een echoscopisch onderzoek plaats te vinden, de kosten hiervan zijn voor rekening van de merriehouder.

Probleemmerries dienen altijd eerst onderzocht te worden.

Bij niet gebleken drachtigheid ontvangt u van een korting van Euro.100,- op het dekgeld in het volgend dekseizoen  op een dekking  . Deze reductie ontvangt u alleen met een gustverklaring van uw dierenarts die u voor 1 oktober ( van het jaar van de "mislukte" dekking)  moet overleggen.

 


Dekgeld 2019:

 € . 450,- per merrie , inclusief 1 week stallingsgeld 

__________________________________________________

Nos étalons ne couvrent que les juments Irish Cob PSSM1 n / n testées 

Les juments atteintes d'eczéma d'été et de CPL (visibles) sont également refusées 1er mai - 31 août 2019 

Pour une réservation, pour que votre jument soit couverte par Spartacus, nous travaillons avec une liste. 

Seul un nombre limité de juments peuvent rester ici en même temps. 

Si vous voulez que votre jument soit sur la liste, veuillez nous contacter rapidement pour savoir quelles conditions nous appliquons.   

 Notre étalons peut être consulté tous les jours, un rendez-vous préalable est nécessaire. 

Tous les chevaux qui restent chez nous doivent être vaccinés contre la grippe et le tétanos. 

Le passeport doit être remis au détenteur de l'étalon. 

Tous les chevaux doivent être en bonne santé. 

Et peut ne pas avoir de fers. Les conditions générales d’élevage du "Studbook néerlandais pour les bricoleurs" sont applicables. 

Pendant le séjour des juments avec éventuellement des poulains chez nous, tout le risque revient au propriétaire de la jument. 

Nous faisons de notre mieux pour prendre soin de votre jument du mieux que nous pouvons, mais si, pour une raison quelconque, une assistance vétérinaire urgente est requise, les frais seront à la charge du propriétaire de la jument. 

Au cours de la saison de reproduction, les rapatriés doivent toujours se soumettre à un contrôle des follicules et / ou à une échographie chez le vétérinaire à partir de la troisième fois, pour le propriétaire de la jument. 

Les juments à problèmes doivent toujours faire l’objet d’une enquête préalable. 

En cas de grossesse non prouvée, vous recevrez un rabais de 100 euros sur l’argent de la couverture lors de la saison de couverture suivante. 

Vous ne recevrez cette réduction qu’avec une déclaration de rafale de votre vétérinaire que vous devrez soumettre avant le 1 er octobre (de l’année de la couverture défaillante).  

Frais de couverture 2019:  
€. 450,00 par mare, frais de stationnement d'une semaine inclus


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Na eerste week : Stallingskosten merrie, met evt. veulen is €.10,- per dag,  €.65- per week of €.250,- per maand   

__________________________________________________________

Après la première semaine: Le stockage coûte jument, avec éventuellement poulain est €. 10,- par jour, €. 65,-  par semaine ou €. 250,- par mois
*********************************************************

Dekgeld dient bij afleveren merrie contant te worden voldaan (factuur wordt overhandigd) Bij ophalen merrie zal de dekovereenkomst van het NSvT worden overhandigd en wordt eventueel stallingsgeld contant voldaan

________________________________________________________

Les frais de haras doivent être payés en espèces à la livraison de la jument (la facture sera remise). Lorsque la jument sera prise en charge, l'accord de haras NSvT sera remis et tout acompte versé sera payé en espèces